Подготовка тренеров для обучения воспитателей по программе «Балалык»

ТАРБИЯЧЫЛАРДЫ ОКУТУУЧУ МАШЫКТЫРУУЧУЛАР ТРЕНИНГДЕН ӨТҮП ЖАТЫШАТ
«Балалык» программасы боюнча кыска мөөнөттүү бала бакчалардын 700 тарбиячысын окутуучу машыктыруучулар үчүн тренингдер уюштурулду.
Тренингдер 2-октябрда Бишкек шаарында, 9-октябрда Ош шаарында башталды жана аймактарда ноябрга ичинде болуп өтөт. 10 күндүк окутуу экиге бөлүнгөн, алгач 2023-жылдын октябрь-ноябрь айларында машыктыруучулар 5 күн окуса, калган 5 күнүн 2024-жылдын жаз айларында билимин өркүндөтүшөт. Курстун форматы катышуучуларды толук кандуу сертификациялоо үчүн 72 сааттык болуп иштелип чыккан.
«Балалык» программасы балдарды эрте өнүктүрүү жана мектепке чейинки билим берүү — өлкөнүн билим берүү саясатынын маанилүү артыкчылыктарынын бири экендигине көңүл бурат. Бул этапта баланын интеллектуалдык өнүгүүсүнүн жана социалдык адаптациясынын негиздери түптөлүп, алар мектепте сапаттуу билим алууга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылат. Ошондуктан, билим берүү процесси балдардын гендердик социалдашуусун эске алуу менен түзүлүшү керек. Өнүктүрүүчү чөйрөнү (өнүктүрүү жана таанып билүү борборлору, башка инновациялар) түзүүгө өзгөчө көңүл бурулууга тийиш.
«Балалык» программасынын өзгөчөлүктөрү:
— Программа баланын өнүгүүсүнө, анын муктаждыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн ачууга багытталган;
— Окутуу, өнүктүрүү жана тарбиялоо милдеттеринин биримдиги;
— Бардык билим берүү тармактары боюнча интеграцияны эске алуу менен жумалык тематикалык пландаштыруу киргизилди;
— Билим берүү процессин ишке ашыруу балдарды өнүктүрүү чөйрөлөрүн интеграциялоо принциптерин эске алуу менен курулган.
***
ПРОВОДИТСЯ ПОДГОТОВКА ТРЕНЕРОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Проводятся тренинги для тренеров, которые будут обучать 700 воспитателей краткосрочных (3-часовых) детских садов по программе «Балалык».
Проводятся тренинги для тренеров, которые будут обучать 700 воспитателей краткосрочных (3-часовых) детских садов по программе «Балалык».
Тренинги начались 2 октября в городе Бишкек, 9 октября в городе Ош и продлятся в регионах до конца ноября.
10-дневные тренинги будут проводиться в реальном режиме в формате 5 дней + 5 дней. Воспитателей вначале пригласят на 5 дней обучения в октябре-ноябре 2023 г, вторая 5-дневная половина тренингов будет проводиться уже весной 2024 г.
Формат курса был разработан с расчетом на 72 часа для полноценной сертификации участников.
Программа «Балалык» акцентирует внимание на том, что раннее детское развитие и дошкольное образование — один из важнейших приоритетов образовательной политики страны. На данном этапе закладываются основы развития интеллекта и социальной адаптации ребенка, которые обеспечат равные возможности к качественному обучении в школе. Поэтому образовательный процесс должен быть построен с учетом гендерной социализации детей. Особое внимание должно уделяться созданию развивающей среды (центры развития и познания, другие инновации).
Особенности программы «БАЛАЛЫК»:
• Программа ориентирована на развитие ребенка, на раскрытие его потребностей и природных возможностей
• Единство обучающих, развивающих и воспитательных задач
• Введено тематическое планирование на неделю с учетом интеграции по всем образовательным областям
• Осуществление образовательного процесса построено с учетом принципов интеграции областей развития ребенка.